Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor uitsluitend verkoop en productie

Artikel 1 Wettelijke regelingen

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Draairad domein en klant is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
2.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Draairad domein).
2.2. Draairad domein: de met de handelsnaam Draairad domein, in het handelsregister onder nummer 20122993 ingeschreven .
2.3. Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Draairad domein is gericht, met wie Draairad domein een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.
2.4 Overeenkomst: iedere verbintenis met klant.
2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen Draairad domein en klant op grond waarvan Draairad domein zaken en/of diensten aan klant levert.
2.6. Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Draairad domein en klant.
2.7. (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, van een door klant gebruikte hulppersoon en/of van een door klant ingeschakelde derde brengen van de zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Draairad domein en klant.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Draairad domein van zaken en/of diensten ten behoeve van klant.
3.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die Draairad domein geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Draairad domein door een derde aan klant worden geleverd.
3.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Draairad domein en klant gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Draairad domein zijn bevestigd.
3.4. Draairad domein wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van klant van de hand.
3.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Draairad domein en klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3.6. Indien een bepaling uit de tussen Draairad domein en klant gesloten overeenkomst(en) en de algemene voorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomst(en).

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Draairad domein zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Draairad domein kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door klant nog herroepen.
4.2. Offertes van Draairad domein zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4.3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Draairad domein de door klant verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Draairad domein tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Indien klant de door Draairad domein bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Draairad domein tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.

Artikel 5 Prijzen, tarieven en betaling

5.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
5.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, reis- en verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijzen en wijze van betaling zijn vermeld op de website van Draairad domein.
5.3. Draairad domein is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven,
indien Draairad domein kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.
5.4. Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft klant het recht de overeenkomst met Draairad domein te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
5.5. Betaling door klant dient voor (af)levering te geschieden, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1. De levertijd wordt door Draairad domein bij benadering vastgesteld.
6.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Draairad domein er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
6.3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Draairad domein, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.
6.4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft de klant in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van klant als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde vervoerder (bijvoorbeeld Post NL) geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan over op klant na (af)levering van de zaak aan klant, een door klant gebruikte hulppersoon of derde.
7.2. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde zaken en/of diensten. Draairad domein is nimmer aansprakelijk en klant vrijwaart Draairad domein voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken.
7.3. Draairad domein is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
7.4. Draairad domein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Draairad domein is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was klant van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
7.5. De aansprakelijkheid van Draairad domein jegens klant is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Draairad domein in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
7.6. Indien Draairad domein bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Draairad domein, naast het overige wat hierover in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Draairad domein en haar (niet-)ondergeschikten. Draairad domein is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
7.7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Draairad domein, zal klant Draairad domein vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 8 Inspectie en melding

8.1. Klant is verplicht de aan hem geleverde zaken voorafgaand aan de levering of het gebruik te inspecteren en ter zake eventuele waarneembare gebreken terstond bij Draairad domein te melden en zulks nadien omgaand schriftelijk aan Draairad domein te bevestigen.
8.2. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk, indien klant in gebreke is gebleven met het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
8.3. Draairad domein is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
8.4 Alle vorderingen en verweren jegens Draairad domein en de door Draairad domein bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden verjaren na één jaar na (af)levering van de zaak en/of dienst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft Draairad domein het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Draairad domein tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.2. Onder overmacht als in lid 1 van dit artikel worden in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van de onder de overeenkomst begrepen zaken, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van Draairad domein, calamiteiten bij Draairad domein zoals brand, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 10 Opschorting en beëindiging overeenkomst

10.1. Draairad domein is gerechtigd om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden indien klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop Draairad domein het schrijven verstuurt, is beslissend voor het moment van ontbinding.
10.2. Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Draairad domein-Point geleverde zaken en/of diensten, tenzij Draairad domein terzake van die bepaalde zaak en/of dienst in verzuim is. Klant is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.

Artikel 11 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

11.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst en/of rechtshandeling geleverde en/of ontwikkelde zaken berusten uitsluitend bij Draairad domein. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant verkrijgt niet het recht en het is klant verboden om de zaak na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.
11.2. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de zaken te verwijderen of te wijzigen.
11.3. Het is klant slechts na schriftelijke toestemming van Draairad domein toegestaan beeldmateriaal van Draairad domein te publiceren.
11.4. Draairad domein zal klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens klant welke gebaseerd is op de bewering dat door Draairad domein zelf ontwikkelde zaken en/of diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. In het geval klant zelf het ontwerp en/of de gegevens/specificaties heeft aangeleverd, vrijwaart klant Draairad domein van elke rechtsvordering jegens Draairad domein welke gebaseerd is op de bewering dat door Draairad domein ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. Klant dient, wanneer zij haar ontwerp van een zaak en/of dienst door Draairad domein laat vervaardigen, zelf te onderzoeken of er geen gelijk ontwerp is, welke auteursrechtelijk is beschermd door een ander. Klant vrijwaart Draairad Domein voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendommen. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat klant Draairad domein onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Draairad domein. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Draairad domein verlenen, opdat Draairad domein zich, zo nodig in naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
11.5. De verplichting tot vrijwaring van artikel 11.4. vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die klant –ondanks dat dit niet is toegestaan- in (het ontwerp van) de zaken en/of diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
11.6. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Draairad domein zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Draairad domein een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Drairad domein het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere zaken, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Draairad domein is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Draairad domein vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan klant.
12.2. Draairad domein gebruikt de gegevens van klant slechts voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.
12.3. Geschillen tussen Draairad domein en klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Draairad domein van producten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

14.5. dient juist te worden ingeleverd, dat wil zeggen opgeborgen en verpakt zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels.
14.6. Klant dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van gebruik aan Draairad domein te melden.
14.7. Indien de zaak per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien de zaak niet op de daartoe door Draairad domein aangegeven plaats en het in de overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht. Bij langer gebruik van de zaak dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De klant kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
14.8. Indien klant de zaak eerder bij Draairad domein aflevert dan in de overeenkomst is opgenomen, is klant toch de volledige huursom van de overeenkomst verschuldigd.

15.1. Het recht van Draairad domein de in artikel 15 genoemde kosten bij klant in rekening te brengen, verjaart na één jaar vanaf de datum waarop de zaak/zaken terug in bezit van Draairad domein is/zijn gekomen na de verhuurperiode.

Bijzondere bepalingen voor verkoop en productie
Onderstaande bepalingen zijn naast de algemene bepalingen tevens van toepassing in geval van verkoop van zaken en/of productie van zaken door Draairad domein.

Artikel 13 Verplichtingen van klant

18.1. Klant betaalt binnen veertien dagen na sluiting van de overeenkomst (reservering van de zaak) 50% van de som van de overeenkomst aan Draairad domein.
18.2. Klant is bij productie van zaken door Draairad domein zelf verantwoordelijk voor aanlevering van artwork, zoals teksten, logo’s en opdrukken. Indien klant haar goedkeuring voor productie van de ontwerpen aan Draairad domein heeft gegeven, is zij gehouden tot betaling van de volledige som van de overeenkomst aan Draairad domein.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

19.1. Alle door Draairad domein aan klant geleverde zaken blijven haar eigendom totdat klant alle vorderingen van Draairad domein jegens klant uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.
19.2. Wanneer klant uit de door Draairad domein geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt klant bij die vorming in opdracht van Draairad domein en gaat klant de zaak voor Draairad domein houden. Klant wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen omdat alle vorderingen zijn voldaan. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
19.3. Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van klant.

Artikel 20 Garantie

20.1 Onverminderd de hiervoor gestelde beperkingen staat Draairad  in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij inspectie niet-waarneembare gebreken aan de geleverde zaken, waarvan klant bewijst dat zij binnen vierentwintig maanden na de levering zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Draairad domein toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking en/of gebruik van slecht materiaal. Voor zover Draairad domein het product heeft betrokken van een leverancier, geldt deze garantie van Draairad domein slechts voor zover Draairad domein zelf jegens haar leverancier aanspraak kan maken op garantie.
20.2. Onder de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Draairad domein worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel al dan niet in het bedrijf van Draairad domein of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van Draairad domein. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van klant.
20.3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van instructie- en/of spelregels dan wel andere oorzaken dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage; transportschade.
c. montage/installatie en/of reparatie door derden, waaronder begrepen klant;
d. de toepassing van enige overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door klant aan Draairad domein ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van klant toegepast alsmede van door of namens klant aangeleverde materialen en zaken;
h. door Draairad domein van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Draairad domein heeft verstrekt.
20.4. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Draairad domein gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Draairad domein met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie –hoe ook genaamd- gehouden. Indien klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Draairad domein tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
20.5. Reclamering ter zake van gebreken – welke naar de mening van klant aanspraak geven op garantie – dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht dagen na het verstrijken van de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen Draairad domein terzake van die gebreken.
20.6. Indien Draairad domein ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Draairad domein.
20.7. Ter zake van de door Draairad domein uitgevoerde reparatie-of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van vierentwintig maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Draairad domein om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
20.8. Ter zake van door Draairad domein uitgevoerde inspectie, advisering en soortgelijke verplichtingen wordt geen garantie gegeven.
20.9. Het beweerdelijk niet-nakomen door Draairad domein van haar garantieverplichtingen ontslaat klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Draairad domein gesloten overeenkomst.

Artikel 21 Opschorting en beëindiging koopovereenkomst

21.1. Indien klant aan Draairad mededeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze een vergoeding verschuldigd, te weten 20% van de resterende som van de overeenkomst tot drie maanden voor de uitvoering van de overeenkomst, 30% van de resterende som van de overeenkomst tot een maand voor de uitvoering van de overeenkomst, 40% van de resterende som van de overeenkomst tot veertien dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, 60% van de resterende som van de overeenkomst tot drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt. Indien Draairad domein een aanvang heeft gemaakt met de productie van een speciaal op verzoek van de klant gemaakte zaak (custom made), is klant de volledige som van de overeenkomst verschuldigd aan Draairad domein.
21.2. Indien de periode van overmacht (conform artikel 9) langer dan twee maanden heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Draairad domein gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt tengevolge van die ontbinding. De ontbinding van de overeenkomst kan slechts gelden ten aanzien van de niet door Draairad domein aan klant geleverde zaken en/of diensten. Draairad domein is gerechtigd tot betaling door klant van alle zaken die tot het tijdstip van ontbinding aan klant zijn geleverd.
21.3. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Draairad domein gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Draairad domein te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van klant waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Draairad domein gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Draairad domein bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
21.4. In geval van opschorting krachtens lid 21.3. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen. In geval van ontbinding krachtens lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs –zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is klant gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Draairad domein bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van klant te doen opslaan dan wel voor rekening van klant te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de zaak komt in het voornoemde geval aan Draairad domein toe. Eventuele intellectuele eigendomsrechten die over zijn gegaan op klant, komen in geval van opschorting krachtens lid 21.3. bij Draairad domein te berusten.
21.5. Klant is niet gemachtigd/gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst(en) te vorderen.

Draairad domein
Kroonstraat 41A
4879 AV Etten-leur
076-5415966
info@draairaddomein.nl
Btw NL001668881B12
kvk Breda 20122993
+ 31 (0)76 – 5415966
06-23986559